E16 Rud-Vøyenenga

E16 Rud-Vøyenenga

Arbeidene omfatter gjennomgående E16 fra dagens kryss ved Bærumsveien til Vøyenenga med lengde på ca. 1330 m.

E16 Rud-Vøyenenga

Implenia bygger ny E16 fra Rud til Vøyenenga i Bærum. Entreprisen er en del av en av tre hovedkontrakter på strekningen Sandvika – Skaret.

Prosjektets omfang
Arbeidene omfatter gjennomgående E16 fra dagens kryss ved Bærumsveien til Vøyenenga med lengde på ca. 1330 m og med tilhørende støyskjerm, kryss ved Bærumsveien inkludert flytting av bussholdeplasser og midlertidig ombygging av lokalveier, kryss ved Lommedalsveien inkludert forlengelse av Lommedalsveien, åpning av Dælibekken herunder flytting av gang- og sykkelveier, bru/kulvertarbeider og VA-omlegging, samt midlertidig og permanent belysningsanlegg og bygningsmessige arbeider for tekniske anlegg. I tillegg inngår bygging av ny kontrollstasjon for politi/kjøretøykontroll ved E16 på Økri med beliggenhet ca. 2 km nord for Vøyenenga.

Prosjektet er utfordrende på grunn av nærhet til det vernede Sandviksvassdraget, nærhet til høyspentlinjer i luftspenn over strekningen, kontinuerlig trafikkavvikling inkludert gang- og sykkelveier under prosjektutførelsen, samt flomutsatte områder langs Isielva, Lommedalselva og Sandvikselva.

Prosjektdetaljer

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 690 MNOK
  • Byggetid: Oktober 2016 til desember 2019
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen