Tunnel fra Sætrevika til Tysseelva

Tunnel fra Sætrevika til Tysseelva

Implenia bygger ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva.

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Implenia bygde ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. Målet med prosjektet var å avlaste Tysse sentrum for gjennomgangstrafikken på Fv. 48, samt utbedre den dårlige veistandarden på veistrekningen.

Tunnel bak Tysse

Prosjektets omfang. Prosjektet, som ligger i Samnanger kommune i Hordaland, omfattet utbedring og omlegging av Fv. 48 fra Straumsbrua til Gaupholm, inkludert bygging av gang- og sykkelvei. Det ble også etablert gang- og sykkelvei langs Fv.7 ved Frølandsvatnet.

Bedret veistandard. Tunnelen går mellom Sætrevika og Tysseelva, og er 2,3 km lang. Det ble bygget betongportaler i begge ender av tunnelen. Det inngikk også en gangkulvert under Fv. 48 og to kulverter for elver. Den totale lengden for veistrekningen er 7,5 km. Det tidligere krysset der Fv. 48 møter Fv. 7 ble omgjort til rundkjøring. For Samnanger kommune ble det også utført arbeider knyttet til ny vannledning fra østre tunnelpåhugg til Frøland.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 297 MNOK
 • Byggetid: Fra januar 2013 til juni 2015
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Vest
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest

Tekniske data:

 • 2300 m tunnel med T9,5 i sikkerhetsklasse B
 • Betongportaler på begge sider av tunnelen
 • Utbedring og omlegging av eksisterende Fv. 48 på begge sider av tunnelen henholdsvis 2040 m og 1610 m
 • Gang- og sykkelvei på begge sider av tunnelen langs Fv. 48
 • Omlegging og nybygg av lokalveier og adkomstveier
 • Gangkulvert under Fv. 48
 • Gang- og sykkelvei langs Fv. 7 Frølandsvatnet
 • Ombygging av eksisterende kryss Fv. 48/Fv. 7 ved Straumsbrua til rundkjøring