Ny planfri kryssing

Ny planfri kryssing

Fylkesveien ble  flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet.

Heggedal stasjon

Fylkesveien som tidligere krysset jernbanen i plan med jernbanesporene, ble flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet. Prosjektet har også lagt til rette for utvikling av Heggedal sentrum.

Heggedal stasjon

Prosjektets omfang. Prosjektet besto av bygging av ca. 800 m ny vei, bygging av en 50 m lang gang- og sykkelveibru og en 130 m lang kjørebru, samt ca. 220 m lang støttemur med høyde fra 5-7 m. I tillegg ble det bygget flere mindre støttemurer. På grunn av dårlige grunnforhold i området ble fundamenter for murer og søyler pelet til fjell. Det ble bygget ny adkomstvei til innfartsparkeringen til Heggedal stasjon.

Det ble etablert en midlertidig sikringstunnel over togsporene hvor ny kjørebru ble bygget. I forbindelse med dette ble kontaktledningen til jernbanen senket midlertidig. Disse arbeidene ble utført når det var togstans/sporbrudd. For Jernbaneverket ble tidligere innfartsparkering oppgradert og det ble bygget en park nord for stasjonsbygningen. For Asker kommune ble det bygget nytt vann- og avløpsnett i området som ble berørt.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 148,42 MNOK
  • Byggetid: August 2013 til oktober 2015
  • Byggherre: Statens vegvesen, Region Øst
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region 

Tekniske data:

  • 800 m ny kjørevei
  • 130 m lang kjørebru
  • 50 m lang gang- og sykkelveibru
  • 220 m lang støttemur